Misbrug af løntilskudsordningen på Maribo turistbureau
Dokument til belysning af myndighedernes håndtering af beskæftigelsessituationen.
S.W. Rasmussen 16. februar 2006, www.swr.dkMisbrug af løntilskud på Maribo turistbureau

 

Baggrund
 

Det er oplyst af turistchef, Karen Albrechtsen, Maribo Turistbureau (turist@maribo.dk), at der på kontoret i Maribo arbejder to fastansatte i ordinære stillinger, hvoraf hun selv er den ene, samt hele 6 personer med offentligt tillskud til lønnen. Det blev videre oplyst, at dette har været tilfældet de seneste 10 år: Når den tidsbegrænsede ansættelse for en person med løntilskud ophørte efter et år, blev stillingen straks genbesat med en ny person med offentligt løntilskud. Man kan vel heraf konkludere, at der kræves ca. 8 personer for at drive Maribo turistbureau og at der derfor burde være afsat løn til 8 faste stillinger i Maribo kommunes budget.

 

Dette er efter min mening et klart misbrug af offentlige midler. Dels blokerer denne praksis for oprettelse af ordinære stillinger i den offentlige sektor, dels anvendes midler, der i finansloven er afsat til ledighedsbekæmpelse, til udvidelse af blandt andet Maribo kommunes driftsbudget. Denne form for kommunal støtte er formetlig ikke indeholdt regelsættet for kommunal udligning.

 

Jeg har gjort Arbejdsmarkedsstyrelsen og AF-Storstrøm opmærksom på forholdet, men har endnu ikke modtaget svar på mine henvendelser. De to henvendelser til Arbejdsmarkedsstyrelsen kan læses nedenfor. Problemet er for nylig behandlet i en artikel i Politiken (læs artiklen her) som der er referet til henvendelse 2.

 

Mail til Arbejdsmarkedsstyrelsen

Supplerende oplysninger til Arbejdsmarkedsstyrelsen

Min kommentar til sagen

 


1. Mail til Arbejdsmarkedsstyrelsen
 

I forbindelse med offentliggørelsen af instrukt til AF fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på www.ams.dk, jvf. nedenstående mail ledte jeg i går forgæves efter instruksen. Er linket fjernet igen, eller har jeg ikke kikket det rigtige sted?

 

I forbindelse med instruksen (sag nr. 05-207-91) nævnes i afsnit 2f p8 at "rimelighedskravet for offentlige virksomheder i nær fremtid vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring på lignende måde som for private virksomheder". Hvis denne præcisering allerede er sket, vil jeg gerne vide hvor den er offentliggjort. I modsat fald kunne De måske oplyse mig om, hvornår bekendtgørelsesændring forventes vedtaget.

 

Jeg er bekendt med mindst en offentlige virksomhed i Storstrøms Amt (turistkontoret i Maribo) som er bemandet med 2 fastansatte medarbejdere og 6 personer ansat med offentligt tilskud til lønnen. Denne praksis har fundet sted i de sidste 10 år iføge lederen af turistkontoret og har omfattet mere end 100 personer. Dette er vel næppe hensigten med løntilskudsordningen, idet driften af turistkontoret ved hjælp af 3/4 medarbejdere med tilskud blokerer for ansættelse af medarbejdere i ordinære stillinger.

 

På den baggrund er en præcisering af rimelighedskravet, også for offentlige stillinger med løntilskud, efter min opfattelse højst relevant.

 

Ifølge den interne instruks afsnit 2d p5 har AF, så vidt jeg har forstået instruksen, pligt til at undersøge sagen såfremt AF bliver gjort opmærksom på, at der er tvivl om, at kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Er min opfattelse korrekt, vil jeg snarest gøre AF-Storstrøm opmærksom på misforholdet mellem fastansatte og ansatte med offentligt tilskud til lønnen på Maribo turistkontor, samt at denne praksis er fulgt i årevis.

 


2. Supplerende oplysninger til Arbejdsmarkedsstyrelsen
 

I forlængelse af mit brev af 11. maj 2005 er artiklen den 12. maj (http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=377336) fra Politiken.dk meget relevant. Det er åbenbart ikke kun i Storstrøms Amt, der finder misbrug af løntilskudsjob sted.

 

Artiklen i Politiken antyder, at AF-Storstrøm i udstrakt grad anvender personer med offentlig støttet aflønning til at besætte stillinger, der burde være opslået som ordinære jobs uden offentlig støtte. Jeg ved ikke om mit eksempel fra turistkontoret i Maribo er enestående eller om det forholder sig på samme måde på de øvrige turistkontorer i Storstrøms Amt.

 

Jeg ser frem til at høre deres mening om det lovmæssige grundlag for AF-Storstrøms praksis ved anvendelse af job med løntilskud i den offentlige sektor som beskrevet i de to vedhæftede mails.

 

kopi til AF-Storstrøm

 


Min kommentar til sagen
 

Det var en overraskelse at høre, at 75% af medarbejderene på Maribo turistbureau modtager offentlig støtte til lønnen. Om det forholder sig på tilsvarende måde i andre kommunale institutioner ved jeg ikke - men man kunne få en mistanke om, at det er tilfældet.

 

Ønsker man seriøst, at nedbringe arbejdsløsheden i Storstrøms Amt kunne man starte med at forbyde ansættelse med løntilskud og i stedet opslå disse stillinger som ordinære jobs. Det ville formentlig med et slag redurere antallet af ledige med et 3-cifferet antal.

 

Virkningen af den nuværende praksis med at besætte kommunale stillinger som tidsbegrænsede løntilskudsjob uden udsigt til senere fastansættelse rammer især de ledige, der har allermest behov for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, nemlig de unge, der endnu aldrig har haft et almindeligt job. Ved gentagende gange at henvise dem til jobs hvor det fra starten er klart, at det aldrig kan føre til en permanent stilling demotiverer man de unge ledige og fratager dem glæden ved et meningsfuldt arbejde - med fremtidsudsigter.

 

At denne praksis har kunnet foregå i gennem de seneste 10 år i Maribo turistbureau uden at nogen ansvarlig myndighed har grebet ind overstiger min fatteevne.