Dokument til belysning af myndighedernes håndtering af beskæftigelsessituationen.
S.W. Rasmussen 16. februar 2006, www.swr.dkMA-kasse i strid med gældende regler

 

Baggrund
 

Det fremgår af reglerne i vejledning nr. 64 af 17. juni 2003 om rådighed, at der ikke kan stilles krav om et bestemt antal ansøgninger per måned af den ledige. På trods heraf kræver Dansk Magisterforenings A-kasse, at der søges mindst to stillinger hver måned. Man kan mene, at dette er en sag i småtingsafdelingen og at to jobansøgninger per måned er et rimeligt forlangende for at anse den ledige for aktivt jobsøgende.

 

Det er imidlertid således, at der ikke eksisterer nogen "småtingsafdeling" når det gælder de krav, der stilles til ledige. Her er krav ufravigelige og overtrædelse medfører øjeblikkelig fratagelse af dagpenderetten. De administrerende myndigheder bør derfor på lignende måde som deres kunder, de ledige, overholde gældende regler.

 

Det skal endvidere bemærkes, at MA's krav om to ansøgninger per måned er anført i MS's folder, "Kom godt i gang med din jobsøgning" (p15), der udleveres til ledige medlemmer samt at medlemmer, der producerer mindre end 2 ansøgninger per måned sættes under skærpet overvågning. Dette sker tilsyneladende uden, at der tages hensyn til det aktuelle udbud af rimelige stillinger.

 

Jeg har påpeget dette overfor Magistrenes A-kasse og Arbejdsdirektoratet. Spørgsmål og svar kan læses nedenfor.

 

Brev til Magistrenes A-kasse, Lene Jørgensen

Svar fra Magistrenes A-kasse, chef for konsulentafdelingen Marianne Rossander

Mail til Magistrenes A-kasse, direktør Bente Balling

Svar fra Magistrenes A-kasse, direktør Bente Balling

Klage til Arbejdsdirektoratet

Svar fra Arbejdsdirektoratet

Afsluttende bemærkninger til direktør for magistrenes a-kasse, Bente Balling

Min kommentar til sagen

 


1. Brev til Magistrenes A-kasse, Lene Jørgensen 
 

Du skrev i dit brev af 3. marts, 2005, at mit spørgsmål vedrørende MAs praksis ved vurdering af lediges jobsøgningsaktivitet i relation til gældende rådighedsregler vil blive besvaret af afdelingschef Marianne Rossander. Jeg har imidlertid endnu ikke modtaget noget svar fra Marianne Rossander. Måske kunne du minde hende om denne besvarelse eller sende mig hendes email adresse, så jeg selv kan kontakte hende.

 

Spøgsmålet er vigtigt både af hensyn til jeres fremtidige vurdering af lediges jobsøgningsaktivitet og måske ikke mindst for jer selv: det kunne måske hjælpe lidt på jeres kunderstilfredshed, som vist ikke er særlig højfor tiden. En god start ville formentlig være at forlade jeres interne tommelfingerregler og i stedet anvende de vejledninger, der udsendes af beskæftigelsesministeriet.

 

Som du kan forstå, er det at svært at kapere dine/jeres formaninger om at overholde de pligter, der påhviler ledige, mens MA tilsyneladende ikke mener, at samme pilgt til at overholde gældende regler/vejledninger omfatter a-kassen selv. Hvor sender man i øvrigt en eventuel klage over jeres administrationspraksis/tommelfingerregler? Ministeriet? Ombudsmanden?

 


1. Svar fra Magistrenes A-kasse, chef for konsulentafdelingen Marianne Rossander
 

Selvfølgelig har vi i MA pligt til at overholde gældende lovgivning, og det mener vi bestemt at vi gør - også når det gælder vores praksis ved vurdering af vores ledige medlemmers jobsøgningsaktivitet.

 

I øvrigt tror jeg ikke, det er formålstjenligt at fortsætte denne korrespondence så meget længere. Lene Jørgensen har allerede giver dig nogle meget fyldestgørende svar på dine spørgsmål. Og vi har mange andre medlemmer, vi også gerne vil servicere.

 

Hvis du ønsker at klage over MA's praksis på området, kan du gøre dette til Arbejdsdirektoratet. Hvis du klager, skal klagen sendes til os, og vi videresender så sagen til Arbejdsdirektoratet med vore bemærkninger.

  


2. Mail til Magistrenes A-kasse, direktør Bente Balling 
 

Inden jeg fremsender en skriftlig klage tii arbejdsdirektoratet vedrørende jeres administration af retningslinierne for vurdering af lediges jobsøgningsaktivitet, vil jeg gøre dig opmærksom på det meget arrogante svar, jeg modtog på min henvendelse til chef for konsulentafdelingen Marianne Rossander vedrørende dette emne.

 

Uden at komme nærmere ind på saglige argumenter skriver hun "Selvfølgelig har vi i MA pligt til at overholde gældende lovgivning, og det mener vi bestemt også at vi gør - også når det gælder vores praksis ved vurdering af vores ledige medlemmers jobsøgningsaktivetet." Kursiveringen er min.

 

Det er specifikt nævnt i vejledningen fra beskæftigelsesministeriet (vejledning nr 64 af 17. juni 2003), at "Der kan ikke stilles krav om, at medlemmet søger et bestemt antal stillinger."

 

Dette er i klar modstrid med teksten i jeres folder om jobsøgning, p15 under overskriften "Og hvordan tolkes loven så?"

 

Jeg ser frem til at høre din mening, dels om Marianne Rossanders besvarelse af min henvendelse, dels om du også anser jeres fortolkning af vejledningen for at være i overensstemmelse med vejledning nr. 64.

 


2. Svar fra Magistrenes A-kasse, direktør Bente Balling 
 

Tak for din mail af 7. april 2005 om MA's administrative praksis.

 

Jeg skal beklage, at du føler, det er et arrogant svar, Marianne Rossander har givet dig. Det har naturligvis ikke været hensigten.

 

Vi stiller ikke krav til vore medlemmer om et bestemt antal ansøgninger. Det skriver vi også i vores jobsøgningspjece, at regelsættet ikke tillader. Vi har en tommelfingerregel, der siger, at to ansøgninger til fuldtidsjob pr, måned som udgangspunkt må være et minimum.

 

Det skal ses i lyset af de krav, der findes i rådighedsbekendtgørelsen og vejledningen hertil. Her er tydeligt formuleret forskellige krav til jobsøgningsaktivitet, bl.a. at man har pligt til at søge rimeligt arbejde (tolket som det arbejde, du kan bestride) allerede fra 1. ledighedsdag, og at man skal kunne tåle en daglig transporttid mellem hjem og arbejde på op til tre timer - i nogle tilfælde længere.

 

Hvis man går ind og ser på, hvad der i en given periode har været af ledige job, der falder inden for de to netop nævnte krav, er vi i MA af den opfattelse, at man til enhver tid vil kunne finde mindst to fuldtidsstillinger. Deraf udspringer vores rettesnor, der, som ordet indikerer er en rettesnor og ikke et krav.

 

Vi har med mail af 14. april 2005 modtaget kopi af din klage sendt direkte til Arbejdsdirektoratet, Vi forventer, at direktoratet indenfor kort tid vil bede os om at komme med kommentarer til din klage. 

 


3. Klage til Arbejdsdirektoratet 
 

Som medlem af magistrenes a-kasse (MA i det følgende) er jeg blevet opmærksom på, at MA tilsyneladende ikke administrerer kravene til lediges jobsøgningsaktivitet i overensstemmelse med reglerne i vejledning nr. 64 af 17. juni 2003 om rådighed.

 

Det fremgår af denne vejledning, at "Der kan ikke stilles krav om, at medlemmet søger et bestemt antal stillinger. Hvis der er tvivl om medlemmets rådighed, skal a-kassen se på, hvor mange job, der har været udbudt, evt. ved henvendelse til AF" (kursiveringen er min).

 

Af MAs folder til sine medlemmer: "Kom godt i gang med din Jobsøgning", fremgår (p15), at MA kræver mindst 2 ansøgninger per måned, hvilket forekommer mig at være i direkte strid med angivelserne i vejledning nr. 64.

 

Man kunne anføre, at dette er en betydningsløs petitesse. Det forekommer mig dog, i lyset af de meget specifikke og ufravigelige krav, der stilles til ledige, at man med nogen ret kan forvente, at de myndigheder og organisationer - herunder MA -, der er ansvarlige for administrationen af de mange regler for ledige, også selv nøje overholder regler og vejledninger, der gælder for dem selv.

 

Jeg vil derfor bede Arbejdsdirektoratet om at henstille til MA, at de i fremtiden overholder gældende regler og vejledninger, specifikt vejledning nr. 64, §10 om rådighed.

 

Jeg fremsender denne klage direkte til Arbejdsdirektoratet med kopi til direktør Bente Balling MA, for at sikre mig, at mine indvendinger mod MAs administrationspraksis modtages af Arbejdsdirektoratet sin helhed.

 


3. Svar fra Arbejdsdirektoratet 
 

På baggrund af magistrenes A-kasses redegørelse om deres praksis for vurdering af om den lediges jobsøgningsaktivitet er tilstrækkelig har direktoratet taget redegørelsen fra a-kassen til efterretning og agter ikke at foretage sig yderligere.

Direktoratets svar er fremsendt som almindeligt brev (2 sider, incl a-kassens redegørelse for deres administrativ praksis ved vurdering af jobsøgningsaktivitet) og gengives derfor ikke i sin fulde ordlyd her.  Jeg kan blot anføre, at direktoratet accepterer a-kassens argumenter uden i øvrigt at undersøge sagen nærmere.

 


4. Afsluttende bemærkninger til direktør for magistrenes a-kasse, Bente Balling 
 

Jeg modtog i går arbejdsdirektoratets svar på min klage over MA's interne tommelfingerregler med afvisning af klagen. Det var ikke et overraskende udfald af min påpegning af, hvad jeg mente, var ukkorrekt administration hos MA.
 
Jeg vil gerne knytte en kommentar (som De ikke behøver, at bruge tid på at besvare/kommentere) til MA's administrationspraksis for bedømmelse af lediges jobsøgningsaktivitet. Magisterforeningen er jo en fagforening for langvarigt uddannede personer, der naturligvis ønsker sig et arbejde - for så vidt det overhovedet er muligt - inden for deres fag, og ikke et hvilket som helst job som "de kan bestride". Jeg er klar over, at det er et krav i lovgivningen, at man skal tage det første det bedste ledige job - uanset om det har relation til ens uddannelse eller ej. Der er imidlertid ingen grund til at MA's praksis er mere stringent end andre A-kassers.
 
Det havde klædt MA's image, at vise lidt mere omsorg for deres medlemmers ve og vel, hvis MA - som det praktiseres i andre A-kasser - tog hensyn til dette forhold og i højere grad undersøgte arten af de udbudte jobs inden man sætter en ledig under special overvågning. I mit eget tilfælde søgte jeg alt, hvad der blot havde den ringeste relation til min uddannelse (dr. scient. i genetik), men fik trods det, en påtale idet der var en enkelt af de 6 måneder, hvor der kun var én relevant stilling og som følge deraf kun én ansøgning.
 
Offentlighed i forvaltningen strækker sig formentlig ikke til adgang til MA's interne vurderinger - det ville ellers interessere mig, at se Deres overvejelser om min jobsøgningsaktivitet på skrift. Den må vel blandt andet indeholde en opgørelse af samtlige ledige stillinger i Storstrøms Amt for 6-måneders perioden. Jeg fik mit svar kun få dage efter det lovpligtige orienteringsmøde, hvilket ikke er ret lang tid til en omhyggelig undersøgelse af det samlede stillingsudbud over et halvt år. Ydermere var MA's vurdering baseret på et udfyldt skema (designet af MA selv) med meget få detaljer (dato, jobtype og by) hvor det næppe har været muligt, at genkende de søgte stillinger. Som naturvidenskabelig forsker er man vant til at kræve et noget anderledes omfattende grundlag, før man drager sine konklusioner.
 
De bør huske, at det er levende mennesker, De træffer afgørelser for og at det ikke kun er et spørgsmål om at dække sig ind, så man er udenfor kritik fra højere sted. Ind imellem er det nødvendigt, at tage stilling selvom man måske risikerer en påtale fra højere sted. Det er vel blandt andet det, Deres medlemmer betaler Deres løn for og forventer af MA.
 
Jeg overgår selv til efterløn om få måneder og er sådan set ligeglad, men ser effekten af Deres - og andre myndigheder tilknyttet ledighedsområdet - aktiviteter hos mange af Deres yngre medlemmer.
 
Det var måske i bedre i overensstemmelse med Deres medlemmers interesse, såfremt Dansk Magisterforening anbefalede sine medlemmer at forsikre sig i en A-kasse, der administreres af personer med lidt mere vovemod og vilje til at tale medlemmernes sag.

 


Min kommentar til sagen

Det er beskæmmende at se, at en A-kasse for akademikere anvender kriterier for deres medlemmers jobsøgningsaktivitet, der et mere stringente end forudsat i det gældende regelsæt. Man skulle formode, at netop denne A-kasse - af alle - er i stand til at læse og forstå en forholdsvis enkel skriftlig instruktion. A-kassen glemmer helt, at det er i deres medlemmers interesse, at søge relevante stillinger, hvor medlemmernes kvalifikationer kan anvendes. Og at der ikke nødvendigvis opslås netop 2 sådanne stilliner hver måned.

 

Andre A-kasser stiller sig i langt højere grad på deres medlemmers side og tilpasser deres krav til jobsøgningsaktivitet til det aktuelle jobmarked - i overensstemmelse med reglerne i vejledning nr. 64 af 17. juni 2003 om rådighed. Det er på den baggrund ikke overraskende, at Magistrenes A-kasse ligger langt nede på listen ved kundetilfredsheds målinger.