Fritagelse for tvangsaktivering

Baggrund

Da jeg hastigt nærmer mig tidspunktet for min 60 års fødselsdag og derfor overgår til efterløn mente jeg, at det var spild af tid og ressourcer at bruge kræfter og offentlige tilskud til aktivering i de ca. 4.5 måned inclusiv 5 ugers ferie, der er tilbage inden efterlønnen. Jeg søgte derfor om fritagelse for aktivering med en 8 siders omhyggeligt begrundet ansøgning til AF-Storstrøm med kopi til min eksterne aktør BækhøjGruppen ApS.  Den eksterne aktør anbefalede ansøgningen, men som det kan ses nedenfor modtog jeg et afslag fra AF-Storstrøm. AF-Storstrøms afslag er anket til Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøm Amt. Deres afgørelse foreligger endnu ikke. Læs de forskellige dokumenter nedenfor.

 

Ansøgning til AF-Storstrøm
Anbefaling fra BækhøjGruppen ApS, adm. dir. Jan Johansen

Afslag fra AF-Storstrøm

Anke til Arbejdsmarkedsrådet

Svar fra Arbejdsmarkedsrådet

Mine kommentarer

 

 


1. Ansøgning til AF-Storstrøm


AF-Storstrøm, Nykøbing F.

Vestenborg Allé 8

4800 Nykøbing F.


 

Ansøgning om fritagelse for aktivering

for Søren W. Rasmussen

Marts 2005

Indholdsfortegnelse

 

Indholdsfortegnelse. 2

1. Lov- og regelgrundlag for ansøgning. 3

2. Ansøgers uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. 3

3. Personlige oplysninger 3

4. Betingelser for fritagelse for aktivering. 3

4.1 Flaskehals- eller rekrutteringsvanskelige områder 3

4.2 Formidling til ordinært arbejde. 5

4.3 Overgang til efterløn. 5

5. Redskaber i aktiveringsindsatsen i 2005. 5

5.1 Ansættelse med løntilskud. 5

5.2 Virksomhedspraktik. 6

5.3 Jobrotation. 6

5.4 Voksenlærlinge uddannelsen. 6

5.5 Vejledning og opkvalificering. 6

6. Aktiviteter udenfor arbejdsmarkedsrådets regi 7

7. Konklusion. 8

 

AF-Storstrøm, Nykøbing F.

Vestenborg Allé 8

4800 Nykøbing F.

 

Flintinge den 19 marts, 2005

1. Lov- og regelgrundlag for ansøgning

Ansøgningen er udformet i henhold til:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats af 10.06.2003 (Lov nr. 419)

Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats af 19.06.2003

Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøms Amts: Arbejdsmarkedsrådets retningslinier ift. fravigelser af pligt til aktivering for de 58-59-årige for 2005  (forkortet ARFA2005 i det følgende)

Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøms Amt: Beskæftigelsesindsatsen i Storstrøms Amt 2005 (Resultatkontrakt) af januar 2005 (forkortet BSA2005 i det følgende)

Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøms Amt: Beskæftigelses- og ledighedsprognose for Storstrøms Amt 1. kvartal 2005 og 4. kvartal 2005 (forkortet BLSA2005 i det følgende)

2. Ansøgers uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund

Uddannelse: cand. scient., genetik 1973, PhD., genetik (1974), dr. scient. genetik (1981)

Tidligere beskæftigelse: naturvidenskabelig grundforskning, Carlsberg A/S (1973-2002) og H. Lundbeck A/S (2002-2004).

se bilag 1 for et komplet curriculum vitae og bilag 2 for en komplet publikationsliste

3. Personlige oplysninger

Personnummer: 141146-3553

Første ledighedsdag: 1. juli, 2004

Resterende ledighed inden overgang til efterløn: 7 måneder

Ikke afholdt ferie i dette ferieår: 3 uger

Ikke afholdt ferie i kommende ferieår: 5 uger

Se bilag 1 for yderligere oplysninger

4. Betingelser for fritagelse for aktivering

I følge Storstrøms Amt redegørelse: "Beskæftigelsesindsatsen i Storstrøms Amt 2005 (Resultatkontrakt) af januar 2005" skal tre betingelser være opfyldt for at den ledige, der er fyldt 59 år kan bevilliges fritagelse for aktivering:

4.1 Flaskehals- eller rekrutteringsvanskelige områder

Personen må ikke være uddannet eller jobsøgende indenfor et flaskehals- eller rekrutteringsvanskeligt område

I følge Beskæftigelses- og ledighedsprognose for Storstrøms Amt 1. kvartal 2005 og 4. kvartal 2005, afsnit 5, "Flaskehalsredegørelsen" forudses i større eller mindre grad flaskehalsproblemer indenfor følgende erhvervsområder i Storstorstrøms Amt: Bygge og anlæg, Reparationsvirksomhed, Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, Forretningsservice, Detailhandel, Finansierings- og forsikringsvirksomhed, Social- og sundhedssektoren, Undervisning (om 5 år), samt Offentlig administration (skatterevisorer).

Dette er stort set i overensstemmelse med den omfattende rapport over Rekrutteringssituationen i Storstrøms Amt, januar 2004.  Data hvorpå rapporten er baseret er indsamlet i maj 2002 til maj 2003 og rapporten udgivet i 2004.

Den eneste jobkategori som jeg med min uddannelse kunne placeres i, er den, der omfatter "Undervisning", specielt lærer i folkeskolen. Jeg har imidlertid ingen formel pædagogisk uddannelse og ingen tidligere erfaring med undervisning i folkeskole, gymnasium eller lignende undervisningsinstitutioner.

Jeg har i løbet af min ledighedsperiode søgt en række stillinger indenfor et bredt spektrum af områder, herunder stort set alle opslåede undervisningsstillinger (inden for mit fagområde) ved en række folkeskoler og andre undervisningsinstitutioner i amtet (Tabel 1) ud fra den antagelse, at der var mangel på lærere indenfor det naturfaglige område i amtet.

Tabel 1. Oversigt over jobsøgningsaktivitet juli 2004 – marts 2005

Af Tabel 1 fremgår, at jobmarkedet i Storstrøms Amt er testet forholdsvis bredt uden, at det i et eneste tilfælde har ført til en ansættelsessamtale endsige til en ansættelse.  Det er således åbenbart, at ledige med mine kvalifikationer ikke er særlig efterspurgte i amtet. Hvor antallet af ansøgere til stillingen er anført i afslaget, er det angivet i parentes efter beskrivelsen). For de seks undervisningsstillinger med naturfagligt indhold på listen ovenfor ses, at der i gennemsnit har været ca. 20 ansøgere til hver stilling.

Ingen af ansøgningerne førte imidlertid til ansættelsessamtale eller ansættelse. Antallet af ansøgere til de søgte stillinger var i gennemsnit ca. 20 i de tilfælde, hvor det blev oplyst i afslaget, hvilket ikke indikerer nogle øjeblikkelige flaskehalsproblemer indenfor denne del af undervisningssektoren.

Da flaskehalsproblemer indenfor undervisningssektoren - i overensstemmelse med mine erfaringer - i følge BLSA2005 først forudses om godt 5 år og da der kun er ca. 7 måneder til jeg overgår til efterløn, er det næppe relevant at igangsætte en opkvalificering med sigte på erhvervelse af pædagogiske kvalifikationer med henblik på undervisning i folkeskolen eller på gymnasier.

Som opført i Tabel 1 har jeg udover undervisningsstillinger søgt stillinger, herunder også uopfordrede, indenfor IT området, Voksenundervisning, Konsulentområdet (biologi, beskæftigelse), Tidsskriftredaktion, Byggemarked/Butik, Trykkeri, Køkkensalg. Der har været anvendt jobnet, job databaser på Internettet, aviser (Berlingske Tidende, Lolland-Falster Folketidende) ved jobsøgningen. I ingen af tilfældene førte ansøgningerne imidlertid til ansættelsessamtale og dermed ikke til ansættelse.

Dette bekræfter, at jeg med min baggrund, alder og uddannelse ikke tilhører den gruppe, der nævnes i den første betingelse for fritagelse for aktivering for 59 årige ledige i forbindelse med flaskehals- eller rekrutteringsvanskelige områder.

4.2 Formidling til ordinært arbejde

Der er lille sandsynlighed for at personen efter en kortvarig vejlednings- og aktiveringsindsats (under ½ år) umiddelbart kan formidles til ordinært arbejde

Det fremgår af min jobsøgningsaktivitet, at jeg primært har fokuseret på undervisningsstillinger (17 ansøgninger). Det faktum at mine ansøgninger ikke har ført til afsættelsessamtaler og derfor heller ikke til ansættelse, skyldes formentlig min manglende pædagogiske uddannelse og undervisningserfaring samt - ikke mindst - det forhold, at der har været velkvalificerede ansøgere med formel læreruddannelse (seminarium) til de opslåede stillinger.

Som nævnt ovenfor er der ca. 7 måneder til at jeg overgår til efterløn, hvilket kun efterlader ganske få måneder efter en eventuel pædagogisk efteruddannelse til at varetage et egentligt job i undervisningssektoren. Det er usandsynligt, at en fornuftig undervisningsinstitution ønsker, at ansætte en lærer for en periode på nogle få måneder.

Spredningen over brancher gør det vanskeligt, at afgøre hvilke årsager, der har ført til afslag på de øvrige ansøgninger (17 ansøgninger) udenfor undervisningssektoren. De nødvendige kvalifikationer vil formentlig være meget forskellige for de søgte fagområder, hvorfor tilrettelæggelse af en eventuel opkvalificering for mit vedkommende vil være baseret på meget usikre forudsætninger. Der vil derfor være stor usikkerhed om opkvalificeringens værdi for opnåelse af ordinær beskæftigelse.

Efter min opfattelse, er der således kun ringe sandsynlighed for, at jeg efter en kortvarig  vejlednings- og aktiveringsindsats vil kunne formidles et ordinært job i den resterende periode inden min overgang til efterløn.

4.3 Overgang til efterløn

Personen har tilkendegivet, at ville benytte sig af retten til efterløn ved det fyldte 60. år

Jeg tilkendegiver hermed, at jeg vil benytte mig af retten til efterløn ved det fyldte 60. år, den 18 oktober, 2005.

5. Redskaber i aktiveringsindsatsen i 2005

5.1 Ansættelse med løntilskud

Formålet med ansættelse med løntilskud er at oplære og genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For at styrke opkvalificerings-elementet i ansættelser med løntilskud er det afgørende, at der indarbejdes egentlig uddannelse i forløbet

Ovenstående citat fra dokumentet Aktiveringsindsatsen, december 2004 udsendt af Arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms Amt, 2005 pointerer klart, i overensstemmelse med Arbejdsmarkedsrådets retningslinier for ansættelse i offentlig eller private virksomheder, januar 2005, at ansættelse med løntilskud skal indeholde elementer, der sigter mod, at opkvalificere den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt, at "Opkvalificeringen/uddannelsen skal sammen med løntilskudsjobbet være målrettet konkrete jobåbninger" (kursiveringen er min).

Som beskrevet ovenfor samt i bilag 1, er min uddannelse ganske høj, hvorfor en opkvalificering, i form af et 6 måneders aktiveringsforløb som fører til ordinær ansættelse af en måneds varighed inden min overgang til efterløn, er urealistisk. Dels fordi, der ikke blandt de stillinger (på jobnet), der i øjeblikket tilbydes med løntilskud (oplysninger fra Bækhøjgruppens chefkonsulent Niels Sawman Brandt) findes stillingsopslag hvoraf det fremgår om stillingen indeholder et - for mig - relevant uddannelseselementet, der kan føre til ordinær ansættelse, dels fordi meget få - formentlig ingen - offentlige eller private virksomheder vil finde det formålstjenligt at ansætte en medarbejder i et ordinært job for en enkelt måned.

Selvom Arbejdsmarkedsrådet prioriterer ansættelse med løntilskud i private og offentlige virksomheder højt, vil det således være en fejldisponering, at anvende offentlige midler i form af løntilskud på at efteruddanne/opkvalificere en 59-årig med mindre end en måned tilbage på arbejdsmarkedet efter uddannelsen.

De samme midler kan med langt større virkning anvendes af AF til at efteruddanne en svagt uddannet yngre person, med en lang erhvervskarriere foran sig.

5.2 Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktikken er at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare personens beskæftigelsesmål

Mine kommentarer til denne form for aktivering er nogenlunde de samme som nævnt under 5.1 nemlig at indsatsen bør rettes mod unge ledige med ringe udsigt til selv at opnå en blivende tilknytning til arbejdsmarkedet.

5.3 Jobrotation

De ledige ansættes med løntilskud i virksomheden, mens de fastansatte er på uddannelse.

Med min uddannelsesmæssige meget specialiserede baggrund er det formentligt svært at finde virksomheder hvor en aktivering, der består i jobrotation, kunne være en realistisk mulighed.

5.4 Voksenlærlinge uddannelsen

Ledige over 25 år kan tilbydes voksenlærlingeuddannelse i private og offentlige virksomheder

Da lærlingeuddannelser - herunder voksenlærlingeuddannelser - formentlig varer længere end 7 måneder, er dette næppe en hensigtsmæssigt foranstaltning for mit vedkommende. Så meget mere som at tilskuddet vil være fejlallokeret, såfremt det ikke fører til længerevarende ordinær beskæftigelse.

Da det jo kun er muligt at anvende midlerne én gang, vil en anvendelse af ressourcer til min efteruddannelse samtidig fratage en mere udsat ledig denne mulighed for opkvalificering til ordinær beskæftigelse.

5.5 Vejledning og opkvalificering

Formålet er at udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer mhp. opkvalificering til arbejdsmarkedet for dermed at styrke den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet

Som berørt adskillige gange ovenfor anser jeg brug af AF midler til min opkvalificering, med den beskrevne prognose for min fremtid på arbejdsmarkedet de kommende 7 måneder, for en fejlinvestering, da en sådan indsats vil ske på bekostning af en yngre ledig, i en risikogruppe af en helt anden karakter en den, der omfatter 59-årige med få måneder tilbage på arbejdsmarkedet.

6. Aktiviteter udenfor arbejdsmarkedsrådets regi

Efter adskillige måneders ledighed og frugtesløs jobsøgning har jeg erkendt, at den eneste mulighed for varig beskæftigelse på Lolland-Falster for mit vedkommende er at skabe et job selv. Som led i min jobsøgnings aktivitet har jeg derfor udarbejdet et projekt med henblik på at bibringe unge/yngre ledige IT-kvalifikationer samtidig med, at i projektet sigter på en seriøs turistmæssig markedsføring af Lolland-Falster regionen, se bilag 3.

Projektet har den styrke - modsat mange af AFs og eksterne aktørers aktiviteter - at det dels kombinerer en målrettet markedsføringsindsats af regionen, i.e., med er klart, interessant og, ikke mindst, meningsfuldt konkret formål, med et erhvervsrettet uddannelseselement, der henvender sig til motiverede yngre ledige med nogen IT erfaring/viden.

Denne målsætning er fundamentalt forskellig fra mange af de udbudte stillinger med løntilskud i den private og offentlige sektor, hvor man - efter læsning af stillingsopslagene på jobnet - sidder tilbage med det indtryk, at hovedformålet er, at skaffe offentlige og private virksomheder billig/gratis arbejdskraft, til at bestride stillinger, der i stedet burde annonceres via de sædvanlige kanaler og søges på normal vis af ledige (og andre interesserede). 

Den seneste prognose for arbejdsmarkedets udvikling i fjerde kvartal 2005 i Storstrøms Amt publiceret januar 2005 bekræfter den meget ringe jobskabende effekt af AFs indsats. Der forudses i fjerde kvartal et fald på 100 stillinger og kun i kraft af jobskabelse udenfor amtet forventes ifølge redegørelsen en stigning på 200 stillinger. Meget tyder således på, at AFs indsats har meget ringe effekt på jobskabelsen i regionen - selvom man naturligvis ikke kan udelukke, at faldet havde været større uden AFs indsats.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at man fra amtets side kun opererer med en tidshorisont på nogle få måneder i sine prognoser. Problemernes omfang taget i betragtning havde måske været mere relevant at planlægge/investere med en tidshorisonten på år i stedet for måneder - og som berørt adskillige gange i denne ansøgning - at fokusere på jobskabelse i stedet for aktivering af ledige til de alt for få eksisterende jobs i regionen. Den logiske rækkefølge er vel 1. jobskabelse 2. aktivering til de skabte jobs?

Efter mere end 30 år i det private erhvervsliv, hvor man stort set altid anvender cost/benefit analyser til at vurdere om udgiften står mål med det forventede udbytte inden nye aktiviteter igangsættes, er det skuffende at se den mangel på fokuseret erhvervsrettet indsats - i form af etablering nye virksomheder/arbejdspladser - der opnås af den offentlige arbejdsformidling. Betragtelige midler, investeres i dag af AF - direkte og gennem eksterne aktører - uden at det sikres, at der genereres resultater - i form af jobskabelse - der står mål med indsatsen og udgifterne.

Den sværest ramte gruppe af denne udvikling er unge/yngre, som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er efter min mening i høj grad at svigte unge ledige at tilbyde dem beskæftigelse, hvor det uddannelsesmæssige indhold er af yderst tvivlsom karakter set i relation til de høje krav om specifikke kvalifikationer, der i stadig stigende grad stilles af erhvervslivet for en plads på arbejdsmarkedet.

Projekt "Lolland-Falster Links" er et - ganske vist lille - bidrag til jobskabelse i regionen. Jeg er i øjeblikket i kontakt med flere interesserede parter på Lolland og Falster med henblik på samarbejde om projektet.  Desværre er igangsætning af projektet forsinket; først på grund af det nyligt afholdte folketingsvalg og senest på grund af usikkerhed om kommunalreformens betydning for regionen. Førend dette sidste problem er afklaret, er det ikke muligt, at træffe bindende beslutninger med hensyn til mulighederne for at i gangsætte projektet. Jeg bør vel nævne, at jeg planlægger, at fortsætte arbejdet med Lolland-Falster Links efter min overgang til efterløn oktober, 2005.

7. Konklusion

Denne ansøgning om fritagelse for aktivering i de resterende 7 måneder af min ledighedsperiode er begrundet dels med argumenterne beskrevet under punkterne 4.1, 4.2 og 4.3 dels med det begrænsede antal relevante udbudte støttede stillinger med et for mig relevant uddannelses indhold. En fritagelse fra aktivering vil samtidig fremme arbejdet med projektet Lolland-Falster Links.

Jeg håber på AFs og Arbejdsmarkedsrådets velvillige behandling af min ansøgning og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, skulle det være påkrævet.

Flintinge den 19. marts, 2005

Bilagsoversigt

Da 2 af de tre bilag anvender hyperlinks, vedlægges ikke udskrevne dokumenter. Der henvises i stedet til html filer på www.swr.dk.

1. Curriculum vitae: on-line på https://swr.dk/index_swr_cv.htm

2. Publikationsliste: on-line på https://swr.dk/main/personal/swr_publications.htm

3. Projektbeskrivelse for "Lolland-Falster Links", on-line på http://www.lollandfalster-links.dk

Kopi af ansøgningen sendt til chefkonsulent Niels Sawman Brandt, Bækhøjgruppen ApS

 


1. Anbefaling fra BækhøjGruppen ApS, adm. dir. Jan Johansen

Jeg kan hermed meddele Dem at Deres sag er blevet behandlet i BækhøjGruppen og at De er indstillet til fritagelse for aktivering. De vil dog stadig være i kontaktforløb og tilknyttet BækhøjGruppen til De går på efterløn
 


1. Afslag fra AF-Storstrøm

Du har i brev af 19. marts 2005 ansøgt om fritagelse for aktivering, idet du erklærer dig indforstået med at gå på efterløn, når du fylder 60 år den 18. oktober 2005.

AF-Storstrøm har besluttet ikke at imødekomme din ansøgning om at fravige pligten til tilbud.

Baggrunden for AF-Storstrøms afgørelse er, at du som modtager af dagpenge står til rådighed for arbejdsmarkedet også i job, der ligger udenfor dit hidtige arbejdsfelt og det vurderes, at det er muligt at finde konkrete aktiveringstilbud til dig, hvor din arbejdsressurce kan finde positiv anvendelse.

Det er endvidere AF-Storstrøms vurdering, at den beskæftigelsesmæssige situation i regionen vil blive præget af en stigende mangel på arbejdskraft, som taler for at undgå tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

AF-Storstrøm vil anmode BækhøjGruppen om sammen med dig hurtigst muligt at forberede en jobplan med et aktiveringstilbud, der sigter mod at skabe fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet for dig.

Din ansøgning om fritagelse for aktivering efter §150 i Bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003 om aktiv beskæftigelsesindsats kan inden 4 uger ankes til Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøms Amt, Vestenborg allé 8, 4800 Nykøbing F. jf. §191 i nævnte bekendtgørelse.

 


2. Anke til Arbejdsmarkedsrådet

Arbejdsmarkedsrådet for Storstrøms Amt

Vestenborg Allé 8,

4800 Nykøbing Falster

Flintinge den 30. april 2005

 

Ang. ansøgning om fritagelse for aktivering for Søren W. Rasmussen (141146-3553)

 

Undertegnede ønsker hermed at anke AF-Storstrøms beslutning om at afvise min ansøgning af 19. marts, 2005 om fritagelse for aktivering i perioden indtil min overgang til efterløn den 18. oktober dette år.

 

Anken er begrundet i følgende forhold:

 

Der er i min ansøgning (bilag 1) detaljeret gjort rede for, at de tre betingelser for fritagelse for aktivering for 59 årige i Arbejdsmarkedsrådets redegørelse "Beskæftigelsesindsatsen i Storstrøms Amt, 2005", januar 2005, p 17, er opfyldt. - Dette afgørende forhold berøres overhovedet ikke i AF-Storstrøms afslag (bilag 2). 

 

AF-Storstrøm baserer sit afslag på tre forhold nemlig:

 

1. at jeg som dagpengemodtager skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet - også i job, der ligger udenfor mit tidligere arbejdsfelt. Det er undgået AF-Storstrøms opmærksomhed, at min jobsøgningsaktivitet udelukkende har været rettet mod stillinger udenfor mit tidligere arbejdsfelt. Ingen af disse ansøgninger har ført til varig beskæftigelse.

 

2. AF-Storstrøm anfører, at det er muligt, at finde konkrete aktiveringstilbud til mig. Min eksterne aktør, BækhøjGruppen når til den modsatte konklusion og anbefaler fritagelse for aktivering (bilag 3). Hvilke konkrete tilbud AF-Storstrøm forestiller sig kunne føre til varig beskæftigelse frem til oktober 2005, fremgår ikke af deres begrundelse for afslaget.

 

3. AF-Storstrøm vurderer, at den beskæftigelsmæssige situation i regionen vil blive præget af stigende mangel på arbejdskraft.  Dette er ikke korrekt. Det fremgår af Arbejdsmarkedsrådets prognose for beskæftigelse og ledighed i regionen i 2005, at dette gælder faglærte håndværkere samt sundhedssektoren. For øvrige faggrupper og ufaglærte forventes uændret eller faldende beskæftigelse.

 

Afsluttende kommentarer

Det er meget skuffende, at modtage et afslag på en meget omfattende og detaljeret ansøgning hvor ingen af de forhold, der er beskrevet i ansøgningen, er kommenteret af AF-Storstrøm i deres begrundelse for afslaget: Arbejdsmarkedsrådets præcise krav til at meddele fritagelse for aktivering for 59 årige sættes ikke i relation til oplysningerne i ansøgningen. Der anføres oplysninger fra Arbejdsmarkedsrådets ledighedsprognose, som er i direkte modstrid med rapportens indhold og konklusioner. Endelig er afgørelsen i strid med den eksterne aktørs anbefaling - uden at dette forhold kommenteres i begrundelsen for afgørelsen.

 

Jeg vil derfor bede Arbejdsmarkedsrådet om at ændre AF-Storstrøms afgørelse alternativt at pålægge AF-Storstrøm at tage hensyn til de faktiske oplysninger, der er beskrevet i min ansøgningen samt til den eksterne aktørs anbefaling i deres vurdering af ansøgningen.


2. Svar fra Arbejdsmarkedsrådet

Afgørelsen fra Arbejdsmarkedsrådet kom den 24. maj med en beslutning om at ændre AF's afslag og bevillige mig fritagelse fra "pligtaktivering" frem til min overgang til efterløn den 18. oktober 2005.

 


Mine kommentarer

Dette sagsforløb minder mest af alt om et absurt teaterstykke. På indeværende tidspunkt er der ca. 5 månerder til min overgang til efterløn i oktober hvor jeg fylder 60 år. I denne periode skal afholdes 5 ugers ferie. Det vil sige, at den resterende til på arbejdsmarkedet for mit vedkommende er ca. 3 måneder og 3 uger.

 

At AF-Storstrøm afslår min ansøgning - uden reelt at begrunde afslaget - og henstiller til den private aktør, som har anbefalet fritagelse for aktivering, om at finde "...konkrete aktiveringstilbud til dig, hvor din arbejdsressurce kan finde positiv anvendelse.".  Det grænser til naivitet samt afslører at AF-Storstrøms viden om arbejdsmarkedsforhold er meget begrænset at tro at nogen seriøs virksomhed, privat eller offentlig vil overveje at ansætte en højt uddannet akademiker for en periode på 5 måneder afbrudt af 5 ugers ferie. Fra mine tidligere ansættelser i det private erhvervsliv er det min erfaring, at det ofte tager længere tid at sætte en ny medarbejder ind i jobbet.

 

Man kan let få den tanke, at afslaget primært havde til formål, at overlade afgørelsen til arbejdsmarkedsrådet - som den 24. maj ændrede afslaget til en godkendelse af fritagelsen.

 

Den hemmelige liste

Hvilke "konkrete aktiveringstilbud" AF-Storstrøm har i tankerne har de klogeligt undladt at give eksempler på i deres afslag. Jeg kender efterhånden jobmarkedet i amtet ganske godt og ved, at den "hemmelige" liste over aktiveringstilbud med løntilskud (password: R05tilskudjuni05, måneden ændres løbende) for Storstrøms Amt omfatter ca. 100 stilinger til deling mellem alle ledige i amtet, der har krav på denne mulighed.

 

Man kan undre sig over at listen over løntilskudsjob er hemmelig og at langt de fleste virksomheder, der annoncerer er anonyme. Måske for at undgå for megen offentlig opmærksomhed fra begge parters side? - Det virker lusket (jeg kan ikke finde et ord, der bedre beskriver disse forhold), men er vel en forudsætning for at man for eksempel i Maribo kan slippe afsted med at drive et turistbureau hvor 75% af medarbejderene er ansat i tidsbegrænsede stillinger med løntilskud.